Хотелите.org

Общи условия за ползване на Хотелите.org

Използването на Хотелите.org ще се счита за израз на съгласие с настоящите условия. Хотелите.org си запазва правото да променя настоящите условия по всяко време, без предварително известие. Хотелите.org не поема отговорността по уведомяването на потребителите си за евентуални промени в общите условия.

Дефиниции на термини, използвани в настоящите условия:

 • Хотелите.org е туристически каталог, предоставящ безплатна информация и регистрация на физически и юридически лица, представляващи каталога.
 • Условия – общите условия за използване на услугите на Хотелите.org
 • Потребител – всяко лице, ползващо услугите на Хотелите.org според настоящите Условия
 • Хотелиер – по смисъла на текста в Хотелите.org - всяко лице, предоставящо информация относно обект за настаняване с цел предлагане на туристическа оферта
 • Злоумишлено действие – по смисъла на настоящите Условия това са всички действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи; изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL); препълване на каналите (FLOOD); получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли; използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK); извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж; повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK); изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по смисъла на българското законодателство.

Съгласие за ползване от Потребители/Хотелиери

 • Настоящият текст съдържа информация за Условията на използването на Хотелите.org. Ако по някаква причина не приемате Условията на Хотелите.org, Ви молим да напуснете сайта. Всяко използване на Хотелите.org се смята за израз на съгласие с Условията и задължава Потребителя и Хотелиера да ги спазва. Хотелите.org си запазва правото на промяна на Условията по всяко време, съобразно съответните нормативни и законови изисквания, както и по собствено усмотрение, без предварително да уведомява Потребителите и Хотелиерите, регистрирани в Каталога.
  Общите Условия са публикувани на видно място в интернет страницата на Хотелите.org и са достояние на всеки Потребител и Хотелиер.

Права и задължения на Хотелите.org.

 • Хотелите.org има право да изпраща съобщения до своите потребители под всякаква форма с цел реклама на услуги.
 • Хотелите.org има право, но не и задължение да запазва материали и информация, използвани и разположени на сървъра на Каталога или направени достояние на трети лица от Потребител и Хотелиер, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е разумно необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Хотелите.org, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи и други.
 • Хотелите.org има право, но не и задължение да изтрива, премахва и ограничава достъпа до данни, интернет страници и ресурси, разположени от Потребител и Хотелиер на сървъра на Хотелите.org, които са в нарушение на настоящите Условия, добрите нрави или интернет етиката.
 • Хотелите.org има право, но не и задължение да изтрива, премахва и ограничава достъпа до информация и материали, използвани или направени достояние на трети лица по какъвто и да било начин от Потребител и Хотелиер чрез използване на предоставяните от Каталога услуги и в нарушение на настоящите Условия, добрите нрави или интернет етиката.
 • Хотелите.org има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва услугите на Каталога в нарушение на настоящите Условия, интернет етиката, добрите нрави, българското законодателство или други приложими норми, както и по собствена преценка, да прекратява, спира или променя предоставяните услуги и да установява всякакви ограничения, касаещи използването им.
 • Хотелите.org не е посредник при взаимоотношенията между Хотелиери и Потребители и няма задължения по отношение на кореспонденцията и отношенията (търговски, облигационни и всякакви други) между тях или с трети лица във връзка с плащания, доставка на стоки и услуги, промоции, оферти, условия, гаранции и други, произтичащи от тези отношения, и установявани и поддържани чрез ползване от Потребителите на предоставяните от Каталога услуги.
 • Хотелите.org няма задължението и не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителите, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. Използването на предоставяните услуги е изцяло на риска на Потребителя и Хотелиера.
 • Хотелите.org няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди, или изисквания на Потребителите на Каталога, както и на регистрираните в него Хотелиери.
 • С цел гарантиране надеждността и сигурността на услугите, Хотелите.org запазва правото си да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на Условията за ползване на Каталога.

Употреба на Съдържание

 • Съдържанието в Каталога – информация, данни, ресурси, услуги, текст, звук, снимков материал, графики, видео и аудио материали - e собственост на Хотелите.org и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти. То не може да бъде възпроизвеждано под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на Хотелите.org и/или на неговите партньори, доставчици или клиенти.
 • Хотелите.org няма задължението, обективната възможност и не контролира съдържанието на туристическите предложения.
 • Хотелите.org няма задължението, обективната възможност и не контролира информацията, интернет страниците, хипер връзките, данните, текста, фотографиите, графиките, както и всички материали, които потребителят търси, зарежда, разполага на сървъра на Хотелите.org, използва, изпраща, предава, разпространява или прави достояние на трети лица по какъвто и да било начин.
 • Хотелите.org не носи отговорност спрямо Потребителите, Хотелиерите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на данни, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Хотелите.org .
 • Хотелите.org няма задължението и не гарантира достоверността и точността, нито верността на информацията, получена чрез използването на услугите.
 • Хотелите.org не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, вследствие използването на информацията, данните, ресурсите, материалите и услугите, които Каталога предоставя на своите Потребители и Хотелиери.
 • Хотелите.org не носи отговорност за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните информация, данни и услуги на Каталога
 • Информацията, данните, съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите на Хотелите.org във връзка с ползването на услугите от Потребителите и Хотелиерите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Хотелите.org.
 • За някой туристически обекти, които хотелиера ги е обозначил на картата предоставена от Гугъл може да се предоставят GPS координати, като Хотелите.org не носи отговорност за точността на координатите.

Права и задължения на Потребителя

 • Всеки Потребител, приел Условията на Хотелите.org, има правото да използва услугите, ресурсите и информацията, достъпни в Каталога, освен в случаите, когато е налице нарушение на тези Условия, както и Злоумишлено действие от негова страна.
 • Всеки Потребител има право по всяко време по собствено усмотрение да прекрати или спре ползването на предоставяните от Хотелите.org услуги.
 • Всеки Потребител има правото да дава мнения, препоръки и предложения.
 • Потребител, който е приел Условията на Хотелите.org и в последствие ги е нарушил, се задължава незабавно да прекрати използването на услугите, ресурсите и информацията, предоставяна му от Хотелите.org
 • Всеки Потребител се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на Хотелите.org изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали съдържащи заплаха за физическата цялост и телесната неприкосновеност на индивида.
 • Всеки Потребител се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на Хотелите.org изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава правилното психологическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави.
 • Всеки Потребител се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на Хотелите.org изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали, чието съдържание нарушава права или свободи на гражданите съгласно Конституцията и законите на Република Българя или правата на човека съгласно международните актове.
 • Всеки Потребител се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на Хотелите.org изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали, представляващи търговска, служебна тайна или друг вид конфиденциална информация.
 • Потребителят е длъжен да обезщети Хотелите.org и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с интернет страници, мaтериали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра или в указателя на Хотелите.org, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез Хотелите.org в нарушение на закона, настоящите oбщи Условия, добрите нрави или интернет етиката.
 • Всеки Потребител има право да използва публикуваната информация за контакти на Хотелиери, техни предтставители или упълномощени от лица, единствено по предназначение. Потребителят се задължава да не използва тази информация по никакъв друг повод, включително, но не само, за маркетингови и промоционални цели.

Права и задължения на Хотелиери

 • Всеки Хотелиер, приел Условията за ползване на Хотелите.org, има правото да се регистрира с потребителско име и парола след попълването на он-лайн регистрационно заявление, освен в случаите, когато е налице нарушение на тези Условия, както и Злоумишлено действие от негова страна.
 • Хотелиерът, регистриран като Потребител на Хотелите.org, носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им в Каталога.
 • Хотелиерът, регистриран като Потребител на Хотелите.org, носи пълна отговорност за запазване конфиденциалността на потребителското име и паролата.
 • Всеки регистриран в Хотелите.org Хотелиер има правото да се възползва от услугите и привилегиите, предоставяни му с регистрацията, както и да придобива други такива съобразно ред и условия, определени от Хотелите.org.
 • Всеки Хотелиер има правото по всяко време по собствено усмотрение да прекрати или спре ползването на предоставяните от Хотелите.org услуги, както и да изтрива данни, снимков материал, аудио и визуални материали, графики и всякакъв вид информация в съответствие с желанията му.
 • Всеки Хотелиер има правото да дава мнения, препоръки и предложения.
 • Хотелиер, който е приел Условията на Хотелите.org и в последствие ги е нарушил, се задължава незабавно да прекрати използването на придобитите с регистрацията потребителско име и парола, както и на услугите, ресурсите и информацията, предоставяна му от Хотелите.org.
 • Всеки Хотелиер има правото да въвежда самостоятелно или чрез упълномощени за това лица неограничен брой обекти за настаняване в своя административен панел, достъпа до който е възможен само с въвеждането на потребителско име и парола.

Регистрация на Хотелиер – потребителско име и парола

 • Регистрацията на Хотелиер става с попълване на он-лайн регистрационна форма от самия него или упълномощено за тази цел от него лице. Чрез регистрацията се придобиват данни – потребителско име и парола - с които е възможен достъп до индивидуален административен панел, позволяващ регистрация на обекти и въвеждане на информация за тях.
 • При попълване заявлението за регистрация Хотелиерът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на Хотелите.org данни. Хотелиерът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че той предостави неверни данни, Хотелите.org има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.
 • Публикуването на снимков материал се тълкува като съгласие на всеки Хотелиер с условието на Хотелите.org да сложи надпис с интернет адреса на Каталога върху всяка една снимка. В случай, че Хотелиерът не е съгласен с това условие, той няма правото да публикува/разполага снимков материал в Хотелите.org.

Публикуване на информация от Хотелиер

 • Всеки Хотелиер се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на Хотелите.org, изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, както и всякакви материали съдържащи заплаха за физическата цялост и телесната неприкосновеност на индивида.
 • Всеки Хотелиер се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на Хотелите.org, изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, както и всякакви материали с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава правилното психологическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави.
 • Всеки Хотелиер се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на Хотелите.org, изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, както и всякакви материали, чието съдържание нарушава права или свободи на гражданите съгласно Конституцията и законите на Република България или правата на човека съгласно международните актове.
 • Всеки Хотелиер се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на Хотелите.org, изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, както и всякакви материали представляващи търговска, служебна тайна или друг вид конфиденциална информация.
 • Всеки Хотелиер е длъжен да предостави актуална и достоверна информация за реално съществуващи търговски обекти. Той има правото по свое усмотрение да променя по всяко време тази информация с цел нейното актуализиране.
 • При попълване заявлението за регистрация на обекта за настаняване (хотел, вила, хижа, апартамент и др.) Хотелиерът е длъжен да предостави пълни и верни данни, както и достоверен снимков материал за съответният  търговски обект. В случай, че Хотелиерът предостави неверни данни, Хотелите.org има правото да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията му.

Препратки към други сайтове

Наличните препратките от този Хотелите.org към други сайтове са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. Хотелите.org не контролира тези сайтове на тези лица и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. По този начин Хотелите.org по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове, нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, Вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

Информация за контакти

Ако имате въпроси относно тези Условия или ако имате нужда в помощ относно използването на Хотелите.org можете да се свържете с нас от тук.

Спаси, дари на...